• کتاب بزرگ کارنامه قرن

  افتخار به ایران، امید به آینده
 • پیش به سوی هوشمندی و ارتقای سطح دانش

 • دانش و هوشمندی

 • سبقت برای دانایی

 • برای درخشیدن و پیشرو بودن

 • سبک زندگی سبک مدیریت

 • نشان های افتخاری که آفریدیم

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

اساتید

مرکز آموزش های عالی و مشاوره دانایی به پشتوانه سالها همکاری با اساتید در کنفرانس های مدیریت برتر و همکاری با مراکز علمی با بیش از 100 استاد برجسته کشور در زمینه مدیریت، اقتصاد، بازاریابی، برندسازی، استراتژی، هنر، ورزش و.....ارتباط و تعامل حرفه ای دارد.