• کتاب بزرگ کارنامه قرن

  افتخار به ایران، امید به آینده
 • پیش به سوی هوشمندی و ارتقای سطح دانش

 • دانش و هوشمندی

 • سبقت برای دانایی

 • برای درخشیدن و پیشرو بودن

 • سبک زندگی سبک مدیریت

 • نشان های افتخاری که آفریدیم

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

تخصصی های MBA

مرکز آموزش های عالی و مشاوره دانایی متنوع ترین گرایش های تخصصی را در زمینه MBA ارائه می نماید دانایی می کوشد سطح دانش مدیریت و هوشمندی را در میان منابع انسانی کشور در مسیر زندگی و کسب و کار در تخصص های متنوع ارتقا دهد.

و امادگی طراحی MBA میان رشته ای مدیریت با هر تخصصی را با همکاری دانشگا ههای کشور و دانشگاههای خارجی را دارد.