• کتاب بزرگ کارنامه قرن

  افتخار به ایران، امید به آینده
 • پیش به سوی هوشمندی و ارتقای سطح دانش

 • دانش و هوشمندی

 • سبقت برای دانایی

 • برای درخشیدن و پیشرو بودن

 • سبک زندگی سبک مدیریت

 • نشان های افتخاری که آفریدیم

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

توزیع ملی و بین المللی کتاب

 

توزیع ملی کتاب

توزیع کتاب در سراسر کشور از مراجع و روش های ذیل صورت می پذیرد:
1 - وزارتخانه ها در تهران و مراکز استانی آنها
2 - سازمان ها و نهاد های دولتی ،شرکت های مادر تخصصی هلدینگ ها گروه های صنعتی و اقتصادی بخش خصوصی،اتاق های بازرگانی، تعاون، تشکلها، انجمن ها، اتحادیه هاو....
3 - 500 شرکت برتر ایران و 500صادرکننده برتر فعال در زمینه های مختلف صنعت در ایران
4 - توزیع به روش سفارش و خریدهای حمایتی و خریدهای گروهی و فردی ، شخصی یا سازمانی
5 - توزیع در نمایشگاه های داخلی

توزیع بین المللی

 1 - توزیع بین المللی کتاب بر مبنای سیاست های خارجی کشور از طریق سفارت خانه های ایران توزیع می شود.
2 - متناسب با بازارهای هدف صادراتی شرکتها در میان کشورهای خارجی بویژه همسایگان به صورت مستقی به وزارتخانه ها ، اتاق های بازرگانی شرکت های بزرگ و تجار و سرمایه گذاران مستعد برای همکاری اقتصادی با ایران انجام می شود.
3 -این کتاب در ارتباطات دیپلماتیک وزارتخانه ها و هیات های اقتصادی ایران در خارج و یا هیات های اقتصادی کشورهای خارجی در ایران عرضه خواهد شد.
4 - توزیع کتاب در نمایشگاه های خارجی
5 - توزیع به خریداران خارجی