• کتاب بزرگ کارنامه قرن

  افتخار به ایران، امید به آینده
 • پیش به سوی هوشمندی و ارتقای سطح دانش

 • دانش و هوشمندی

 • سبقت برای دانایی

 • برای درخشیدن و پیشرو بودن

 • سبک زندگی سبک مدیریت

 • نشان های افتخاری که آفریدیم

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

تعرفه

تعرفه دوره ها در مرکز اموزش های عالی و مشاوره دانایی به طور معمول براساس بهای مندرج در فرم ثبت نام است و برای دوره های خاص، سازمانی و کدرس تعداد شرکت کنندگان و نوع رشته و درس در تهیه قیمت دوره تاثیر گذار است. و هر شش ماه به روز می شود.