• کتاب بزرگ کارنامه قرن

  افتخار به ایران، امید به آینده
 • پیش به سوی هوشمندی و ارتقای سطح دانش

 • دانش و هوشمندی

 • سبقت برای دانایی

 • برای درخشیدن و پیشرو بودن

 • سبک زندگی سبک مدیریت

 • نشان های افتخاری که آفریدیم

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

همکاری های ملی و بین المللی

در راستای توسعه ارتباطات و همکاری های علمی   بین المللی مر کز دانایی می کوشد در چارچوبقوانین کشور با مراکز معتبر علمی در زمینه MBAو DBA همکاری داشته باشد.

 

از دیگر برنامه های این مرکز همکاری با دانشگاه های بین المللی ، ملی  و منطقه ای کشور در زمینه های جامع و تخصصی است.