• کتاب بزرگ کارنامه قرن

  افتخار به ایران، امید به آینده
 • پیش به سوی هوشمندی و ارتقای سطح دانش

 • دانش و هوشمندی

 • سبقت برای دانایی

 • برای درخشیدن و پیشرو بودن

 • سبک زندگی سبک مدیریت

 • نشان های افتخاری که آفریدیم

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

ماموریت و اهداف

بنیانگذار دانایی می گوید ماموریت ما در این مرکز ترویج دانش مدیریت و توسعه منابع انسانی هوشمند در کشور است و تلاش داریم به عنوان یک مرکز متخصص در زمینه MBA و DBA در عرصه های مختلف دانش مدیریت را گسترش دهیم.

اهداف مرکز آموزش های عالی و مشاوره دانایی
ازجمله اهداف ودستاوردهای مهم آموزشی این مرکز برای صاحبان کسب وکار و مدیران میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
- افزایش موقعیت های کسب موفقیت.درمسیرشغلی وصنعت
- افزایش مهارت های مدیریت ارتباطات حرفه ای وپایدار با همکاران.کارکنان.مشتریان وتامین کنندگان
- افزایش توانمندی در ایجاد پیوند منطقی بین دانش فنی وکاربردی کسب وکار.با دانش وعلم مدیریت روز
- گسترش وپایداری وماندگاری کسب و کارها
- ایده یابی وکشف راههای هدفمند
- نوسازی.نوگرایی ونوآفرینی در محصول
- درک وافزایش مهارت های مذاکره وزبان بدن
- آموزش ویادگیری تکنیک های افزایش راندمان منابع( مالی –انسانی)
- آموزش ویادگیری تکنیک های ارتقاع دیدگاههای کارآفرینان ومدیران
- آموزش ویادگیری تکنیک های فروش(بیشتر وبهتر)
- آموزش ویادگیری تکنیک های جذب منابع وکاهش ضایعات وافزایش راندمان تولید
- آموزش ویادگیری مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM )
- کاهش اشتباهات محاسباتی وراهبردی در مسیر طرح و گسترش فضای کسب و کار ( Expansion )